Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
speech-day
speech-day
['spi:t∫'dei]
danh từ
lễ phát bằng và phần thưởng (ở trường học)


/'spi:tʃdei/

danh từ
ngày phát phần thưởng (ở trường học)

Related search result for "speech-day"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.