Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
seignior




seignior
['seiniə]
Cách viết khác:
seigneur
[sein'jə:]
như seigneur


/sei'njə:/ (seignior) /'seinjə/

danh từ
(sử học) lãnh chúa

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "seignior"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.