Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
phenomenalize
phenomenalize
[fi'nɔminəlaiz]
ngoại động từ
hiện tượng hoá, đưa ra thành hiện tượng
phi thường hoá, làm thành kỳ lạ


/fi'nɔminəlaiz/

ngoại động từ
hiện tượng hoá, đưa ra thành hiện tượng
phi thường hoá, làm thành kỳ lạ


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.