Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
phenomenalist
phenomenalist
[fi'nɔminəlist]
Cách viết khác:
phenomenist
[fi'nɔminist]
danh từ
(triết học) người theo thuyết hiện tượng


/fi'nɔminəlist/ (phenomenist) /fi'nɔminist/

danh từ
(triết học) người theo thuyết hiện tượng

Related search result for "phenomenalist"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.