Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
ngang tàng


[ngang tàng]
Unusually proud, extraordinarily proud.
unbridled, ungovernable, uncontrollable, unrestrained; unrulyUnusually proud, extraordinarily proud


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2017 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.