Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
mortally




mortally
['mɔ:təli]
phó từ
đến chết được, ghê gớm, cực kỳ
to be mortally frightened
hoảng sợ đến chết được


/'mɔ:təli/

phó từ
đến chết được, ghê gớm, cực kỳ
to be mortally frightened hoảng sợ đến chết được

Related search result for "mortally"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.