Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
japanese


/,dʤæpə'ni:z/

tính từ (Japonic) /dʤə'pɔnik/
(thuộc) Nhật bản

danh từ
người Nhật bản
tiếng Nhật bản

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "japanese"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.