Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
indispensableness
indispensableness
[,indis'pensəblnis]
Cách viết khác:
indispensability
['indis,pensə'biliti]
như indispensability


/'indis,pensə'biliti/ (indispensableness) /,indis'pensəbl/

danh từ
tính cần thiết không thể thiếu được
tính bắt buộc, tính không thể bỏ qua

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.