Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dispensable
dispensable
[dis'pensəbl]
tính từ
có thể miễn trừ, có thể tha cho
có thể bỏ qua, có thể đừng được, không cần thiết


/dis'pensəbl/

tính từ
có thể miễn trừ, có thể tha cho
có thể bỏ qua, có thể đừng được, không cần thiết

Related search result for "dispensable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.