Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
decuple
decuple
['dekjupl]
danh từ
số lượng gấp mười
tính từ
gấp mười lần
động từ
tăng gấp mười lần, nhân lên mười lần


/'dekjupl/

danh từ
số lượng gấp mười

tính từ
gấp mười lần

động từ
tăng gấp mười lần, nhân lên mười lần

Related search result for "decuple"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.