Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cottar
cottar
['kɔtə]
Cách viết khác:
cotter
['kɔtə]
danh từ
(Ê-cốt) nông dân (ở ngay trong trại)


/'kɔtə/ (cotter) /'kɔtə/

danh từ
(Ê-cốt) nông dân (ở ngay trong trại)

Related search result for "cottar"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.