Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
castor oil
castor+oil
['kɑ:stər'ɔil]
danh từ
dầu thầu dầu


/'kɑ:stər'ɔil/

danh từ
dầu thầu dầu


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.