Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
caber


/'keibə/

danh từ

sào, lao (bằng thân cây thông non dùng trong một trò chơi thể thao ở Ê-cốt)

!tossing the caber

trò chơi ném lao


Related search result for "caber"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.