Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
barracoon
barracoon
[,bærə'ku:n]
danh từ
trại nhốt nô lệ, trại giam tù khổ sai


/,bærə'ku:n/

danh từ
trại nhốt nô lệ, trại giam tù khổ sai


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.