Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
bèo Nhật Bản


[bèo Nhật Bản]
water hyacinth; eichnoria (như bèo Tây)Water hyacinth


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.