Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
đớ lưỡi


[đớ lưỡi]
Lose the power of speech from serious illness.
như đớLose the power of speech from serious illness
như đớ


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.