Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
đặc sản


[đặc sản]
speciality
Các đặc sản trong vùng
Local specialities
Cửa hàng đặc sản
Speciality shop
special foodSpeciality
Cam là đặc sản của vùng này Oranges are aspeciality of this area


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.